LEDARUTVECKLING

En välmående organisation kan fungera utan att ha en bra chef men för att organisationens skall utvecklas och bli starkare behöver den ha en tydlig och accepterad ledare.

Fem saker kännetecknar en bra chef

 • Trovärdighet
 • Lyhördhet
 • Tydlighet
 • Omtanke
 • Mod

Dessa är inga medfödda egenskaper som visar på vem chefen är utan exempel på vad en god chef uppnår genom handlingar eller beteenden.

Ledningsgruppsutveckling

Vi erbjuder utbildning och träning för befintliga ledningsgrupper anpassat till ledningsgruppens uppdrag och sammansättning.

Ledningsgruppen kan välja bland följande innehållm.m.:

 • Hur skapa ett effektivt team av ledningsgruppen?
 • Olikhet ger styrka. MBTI hjälper er se era personlighetstyper
 • Framtagning av tydligt uppdrag och tydliga mätbara mål för ledningsgruppen.
 • Framtagning av interna sociala normer
 • Träning i användning av feedback och tydlig kommunikation
 • Träning i att ge och ta emot uppdrag för att skapa effektivitet i organisationen
 • Framtagning av en positiv konfliktkultur och träning i konfliktlösning
 • Utbildning i mötesteknik och träning i att leda effektiva möten
 • Utbildning i beslutsfattning och träning i olika modeller för beslutsfattning
 • Framtagning av interna former för att leda utveckling och förändring.

Under de snart 20 år som företagen har funnits har vi genomfört ledningsgruppsutveckling med ett stort antal ledningsgrupper på olika nivåer inom offentlig verksamhet. Bland dessa kan nämnas ledningsgrupper inom länsstyrelser, kommunledningsgrupper, förvaltningsledningsgrupper inom utbildningsförvaltningar och socialförvaltningar samt ledningsgrupper på skolor eller förskoleområden.

Ledarutbildning

Vi erbjuder uppdragsutbildning för ledare och blivande ledare främst inom den kommunala sektorn.

Utbildningen anpassas helt efter uppdragsgivarens önskemål. Inför utbildningen genomförs en gemensam planering och efter utbildningen sker alltid en utvärdering.

Vi har genomfört ledarutbildningar i mer än trettio kommuner och på några länsstyrelser. Vårt fokus är att omsätta den vetenskapliga grunden i vardagen arbete genom medvetna förhållningssätt och användningen av effektiva verktyg och modeller.

I utbildningen har vi med inslag från både UGL och UL.

”Ledarutveckling över gränserna” är en samverkan mellan tio kommuner i norra Småland. Dessa ordnar en utbildning för blivande ledare i syfte att skapa en god rekryteringsgrund inför kommande chefsrekryteringar. Utbildningen genomförs under 10 månader och omfattar mer än tjugo dagar. Inom ramen för denna utbildning ansvarar MICAJO Ledarskap AB för en ledarutbildning om åtta dagar. Vi genomför med start i september 2021 den tionde utbildningsomgången och hittills har ca 300 blivande chefer genomfört utbildningen.

Genomsnittsbetyget på vår insats är ca 5,7 på en sexgradig skala, vilket vi är mycket stolta över.

Utbildning av arbetslagsledare/teamledare

Arbetslagledarna/teamledarna/samordnarna är många gånger nyckeln till att skapa effektiva team. Utan en utbildad, kompetent och accepterad teamledare är det så mycket svårare att få ett arbetslag att gå från att vara en grupp till att bli ett effektivt team. Teamledaren kan ha uppgifter av arbetsledande natur men det vanligaste är att hen mer fungerar som samordnare och som stöd för arbetslaget i teamutvecklingsprocessen.

Det är viktigt att arbetslaget och teamledaren båda har tydliga och väl dokumenterade uppdrag. Tyvärr är det sällan vi ser det i den kommunala sektorn. Ofta är uppdragen vaga men förväntningarna på arbetslagen och teamledarna höga.

Teamledarna behöver förförståelse i hur grupper utvecklas, kunskap om hur gruppens mål tas fram och formuleras, förmåga att kommunicera tydligt och att använda feedback som ett arbetsverktyg. Teamledaren behöver också mer kunskap i konfliktlösning, förmåga att leda effektiva möten, förmåga att skapa delaktighet i beslutsfattningen och ansvarstagande för gruppens beslut.

Det är en svår uppgift att vara ledare för sina arbetskamrater utan att vara chef. Ge era teamledare bättre förutsättningar så kommer ni i högre omfattning ha effektiva team i er organisation. Forskning visat att effektiva team presterar mer, visar större arbetsglädje och har avsevärt mindre frånvaro från arbetet.

 

Skara kommun, stor del av Norrköpings kommun och senast nu 2019 Hultsfreds kommun är några av de kommuner som valt att låta oss utbilda sina lagledare tillsammans med cheferna.

 

FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP

Att leda i förändring eller att leda utveckling är en helt annan utmaning än att utöva ett förvaltande ledarskap. Ledaren behöver dels ha förmåga att utöva ett utvecklande ledarskap men också disponera ett antal verktyg som underlättar förändringsprocessen.

Utbildningen i förändringsledning utformas i samverkan med uppdragsgivaren och anpassas efter er organisation och era behov.

Utbildningen kan innehålla verktyg som ”förändringshjulet” och ”förändringsanalys”, hantering av mittenkrisen, utformning av vision och mål, hantering av motståndare samt utformning av ditt personliga förändringsledarskap.

Vi har utbildat chefer och personal i ett flertal kommuner och även arbetat aktivt tillsammans med cheferna i förändringsprocesserna.

MBTI

Vi har erfarenhet från mer än femton åt av arbete med MBTI och JTI för framtagning av personlighetstyper. Ett stort antal ledningsgrupper och arbetslag (fler än ettusen personer) har använt MBTI med hjälp av Urban.

Vår uppfattning är att ni aldrig skall uppfatta en personlighetstyp som en ”sanning” utan att i stället se preferenserna som verktyg i diskussionerna kring hur vi bättre skall kunna samarbeta och hantera interna konflikter.

”Olikhet är en styrka” är ett begrepp som vi står helt bakom. Det kräver att vi accepterar olikheter och att vi ser alla personer som lika värda i grunden.

De allra flesta arbetslag som vi hjälpt att lära känna varandra bättre har sett MBTI som ett mycket värdefullt och roligt moment i utvecklingen med att få en grupp att bli ett team.

Handledning

Varje år sedan starten har vi handlett chefer inom främst den kommunala sektorn. Handledningen utformas i samverkan med berörd chef och ansvaret för inriktningen ligger på den som handleds.

De senaste åren har handledningen främst omfattat chefer inom socialförvaltningens område och rektorer (inklusive förskolechefer)