ARBETSMILJÖ OCH STRESS

Kort statistik

En medarbetare som lider av långvarig stress, presterar i snitt 38% sämre än en medarbetare som inte gör det. Det innebär ca 15 timmar förlorad tid i veckan
enligt Arbetsmiljöverket.

Sedan 2010 har antalet sjukskrivna med utmattningssymtom sexdubblats och
de som bränns ut är yngre. 

De som drabbas idag är borta längre och var fjärde drabbad blir sjuk igen enligt Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid institutionen för kliniska vetenskaper.  

Genom aktiva insatser vill vi erbjuda er möjligheten till

  • Bättre arbetsklimat och därmed en ökad känsla av trivsel på arbetsplatsen
  • Lägre sjukfrånvaro och färre långtidssjukskrivningar
  • Ökad arbetsprestation för både individen och laget
  • Minskad personalomsättning

Gå gärna in och läs mer på Carolines hemsida www.hallbarhalsahalmstad.se

 

 

Arbetslagsutveckling

Arbetslag och ämneslag är hörnstenar i bygget av kommunala organisationer eller skolor. Hur väl arbetslagen fungerar avgör hur effektiv organisationen är men också vilken arbetssituation chefen/rektorn kommer att ha.

En utmaning för alla chefer är att få sina arbetslag att gå från att vara en grupp till att bli ett effektivt team. I vårt arbete med att stötta arbetslag och chefer utgår vi från Susan Wheelans teorier IMGD.

Vi utformar insatserna tillsammans med er för att hjälpa er med det som är mest angeläget. Men vi är ytterst angelägna att ge er verktyg så att ni så snart som möjligt klarar er utan konsultstöd.

Genom åren har vi arbetet med flera hundra arbetslag inom skola, förskola, vård och omsorg, HVB hem, IFO och kultur/fritid, men också med arbetslag på två länsstyrelser.

Arbetsmiljöanalys

Arbetsmiljöanalysen kan vara generellt inriktad på en arbetsplats men den kan också vara specifikt inriktad på ledarorganisationen och chefernas arbetsmiljö.

Analysen genomförs enligt uppdragsgivarens uppdrag och innehåller såväl dokumentstudier som intervjuer med berörda personer.

Analysen redovisas som en nulägesanalys där vår målsättning är att vara tydliga, öppna och ärliga med vad vi sett. Kopplat till nulägesanalysen ges förslag på åtgärder för att rätta till de brister som framkommit i analysen men också förslag på vad ni bör göra för att inte tappa bort allt det som är bra.

Konflikthantering

Svenskar sägs vara bland världens mest konflikträdda folk. Oavsett om detta är sant eller inte så kan vi efter tjugo års arbete med kommunal verksamhet bekräfta att kunskapen om konflikter generellt sett är mycket låg och att förmågan att lösa konflikter visar på stora brister. Bristen på konfliktkompetens ökar risken för utmattning, stress och sjukskrivningar – helt i onödan.

Vi erbjuder utbildning i konfliktkunskap men också praktisk träning för chefer och medarbetare i

  • hur ni skapar en sund konfliktkultur
  • identifiering av konflikttyper
  • arbetssätt för konflikthantering eller konfliktlösning
  • genomförande av konfliktlösande samtal
  • hur du som individ gör medvetna val av förhållningssätt i en konfliktsituation

Vi erbjuder också handledning till chefer och arbetslag inom ramen för pågående konflikter.

Hur kan jag som chef minska stressen

Genom workshops och föreläsningar hjälper vi chefer/ledare att lära mer om stress, vad som ligger bakom stress och hur individen kan hantera stress. Vi hjälper också chefer/ledare att förstå hur de kan minska stressen på arbetsplatsen och den upplevda stressen hos medarbetarna genom sitt sätt att leda, organisera och strukturera verksamheten. Tydlighet är ett av de viktigaste verktygen.

Utöver kunskap och förståelse presenterar vi praktiska verktyg och förhållningssätt som hjälper chefen/ledaren att skapa effektivitet utan stress.

Vi planerar upplägget enligt era behov och önskemål. I utbildningen deltar Caroline Svensson och Urban Hansson.

Förebyggande av stress i arbetslaget

Många arbetslag drabbas hårt av stress och tyvärr drabbas grupper som är i fas 1 och 2 hårdast. Stressen bidrar alltför ofta till ökade sjukskrivningar, minskad effektivitet, lägre måluppfyllelse och bristande arbetsglädje. Sammantaget är detta dyrt för arbetsgivaren.

I en utbildnings och träningsprocess hjälper vi arbetslag ur stresskonen. Kunskap, personliga ställningstaganden och träning i stresshantering är verktyg som arbetslaget kan använda för att skapa en harmonisk och effektiv grupp. Vi hjälper er att skapa era verktyg och era arbetssätt kopplat till ert uppdrag och era arbetsförhållanden.

Få insatser är så kostnadseffektiva som när ett arbetslag som svårt begränsas av stress får hjälp att bli ett effektivt team med en egen bra verktygslåda.

Vi planerar upplägget enligt era behov och önskemål. I utbildningen deltar Caroline Svensson och Urban Hansson.

Utmattningssyndrom, ett chefsansvar

För 50 år sedan pratade man om personer som ”var klena i nerverna”. För 10-20 år sedan sa vi att personer ”gick in i väggen”. Idag vet vi mer och använder begreppen ”utmattningssyndrom” respektive ”utmattningsdepression”.

Att drabbas av utmattning är fruktansvärt för den enskilde. Det syns inte på utsidan att du är sjuk. Ibland är att som vanligt (nästan) men dagen efteråt kan du vara helt slut och kommer knappt upp ur sängen. Ju djupare du går in i utmattningen – ju längre tid tar det att komma tillbaka till arbetslivet och att hitta dig själv igen.

Vi vet idag att utmattningen sällan beror enbart på arbetsförhållandena, men att de spelar en mycket stor roll. Kunskap om utmattning och vad som orsakar utmattning är en viktig faktor för att minska sjukskrivningar och minska risken för att någon på din arbetsplats drabbas. Alla behöver en kunskap och förståelse, men cheferna behöver det på ett djupare plan. Om vi alla vet mer om denna nya ”folksjukdom” så kan vi hjälpa och visa större förståelse som chefer/ledare, kollega eller närstående i vardagen.

Både Caroline och Josefine har egna upplevelser av utmattningssyndrom. Helt olika grund och mycket olika erfarenheter på vägen tillbaka. De har så mycket att dela med sig av och Caroline har i sin utbildning som stresspedagog så mycket kunskap att ge er.

  • Vi erbjuder föreläsningar eller workshop för större eller mindre arbetsgrupper.

Vi erbjuder också en flerstegsutbildning för chefer/ledare som hjälper er att först få kunskap, insikt, förståelse för att sedan få förmåga och färdighet att praktiskt förebygga utmattning på arbetsplatsen men också att stötta de som eventuellt redan har drabbats.

Förebyggande hälsoarbete i nära koppling med naturen

Förebyggande hälsoarbete i nära koppling med naturen
Aktuell forskning visar på den helenade kraften som naturen har för den som är stressad eller inte mår bra. Har ni som många andra problem med stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen, kan detta vara något för er!
 
Vill ni göra mer för att främja en god hälsa och skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare, men vet inte riktigt hur ni kan nå dit?  Då är du och dina medarbetare välkomna ut till oss i Vinnalt. Det blir en utvecklande och avkopplande kompetensutvecklingsdag i fantastisk miljö med fokus på hur ni kan hantera och förebygga stress.
 
Under några sköna timmar med en blandning av teori och praktik och i en härlig samverkan med dina kollegor får ni lära er mer om varför så många i övrigt friska
mår dåligt av stress. Ni får också tips och råd på vad ni kan göra för att minska både den arbetsrelaterade stressen och den personliga stressen. 
 
Vid fint väder är vi ute i den vackra naturen, vid sämre väder sitter vi i grillkåtan, i ladan eller i värmestugan.
Caroline Svensson har i samarbete med Vinnalt.se skapat ett koncept för ”Förebyggande hälsoarbete i härlig miljö!” Konceptet går att genomföra även på andra natursköna platser runt om i Sverige.

Vad är mindfulness?

Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker.  Oavsett livssituation och oavsett om du är kroniskt sjuk eller inte kan du med träning minska din stress och ditt lidande samt öka sin livskvalitet.  Egentligen är det fråga om att göra de resurser som du redan har medvetna för att sedan utveckla dem. Med enkla övningar lär du dig att bli alltmer mindful (medveten) och därigenom göra klokare val och bättre klara av pressen i privat- och yrkesliv.

Med träning lär du dig att minska din stress, bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt. Mindfulness hjälper också den som tränar att sova bättre. Att bättre hantera förändringar är en annan positiv effekt.

Runt om i världen forskas det kring mindfulness och dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter under de senaste trettio åren visar att mindfulness bland annat ger minskad stress, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga, bättre sömn, ökat fokus och bättre uppmärksamhet. Det kommer ca 500 forskningsartiklar per år.

Caroline och Josefine utbildars sig under 2019 till Instruktörer i Mindfulness och vi kommer från 2020 kunna erbjuda utbildningsinsatser för arbetslaget, ledningsgrupper eller varför inte hela arbetsplatsen i syfte att utveckla medarbetarna och öka effekten på arbetsplatsen.

Samtalsterapi för utmattade eller stressade chefer och medarbetare

Caroline Svensson erbjuder chefer och medarbetare samtal och handledning via telefon eller i fysiska möten.

Syftet är dels att kunna hjälpa de som drabbats av utmattning en väg att komma tillbaka till livet och arbetslivet. Att hitta sig själva, att få en ny syn på sig som person och yrkesperson och inte minst att skapa personliga verktyg som gör att du kan undvika att drabbas av utmattning igen.

Det andra syftet är att hjälpa de som är drabbade av stress att undgå att drabbas av utmattningssyndrom. Caroline hjälper dig läsa signalerna och att lyssna på din egen kropp. Hon hjälper dig att analysera din arbets- och livssituation så att du kan fatta beslut som du själv kan stå för. Caroline hjälper dig att säga stopp – i tid!