Skolkompaniet och Micajo Ledarskap är två grenar på samma stam. Företaget Skolkompaniet startades 2000 och delades i två grenar 2003 Vi använder samma konsulter och har gemensam administration. Därför har vi också valt att ha en gemensam hemsida.

HISTORIA

Skolkompaniet Sverige AB, bildades år 2000 i Stockholm som dotterbolag till Mindset AB. 2002 fanns kontoret i Stockholm och vi hade åtta anställda och ett nätverk av samverkande konsulter. Verksamheten var helt inriktad mot skolområdet.

2003 flyttade Skolkompaniet till Mästreda utanför Växjö och organisationen gjordes om. Företaget delades i två delar, ett enskilt bolag (där även skogsbruk ingår) Skolkompaniet och ett aktiebolag Micajo Ledarskap AB. Företagen samarbetar mycket nära med samma konsulter och utbildningsmaterial, men med olika kundinriktning.

Skolkompaniet och Micajo har arbetat i ca 70 kommuner och har en bred erfarenhet av hur kommuner arbetar och leds. Vi har dessutom arbetat med högskolor, fackliga organisationer och privata företag. Sedan starten 2000 har vi levererat ca 3000 konsultdagar till nöjda kunder från Kalix i norr till Vellinge i söder.

VERKSAMHETSIDÉ

Skolkompaniet och Micajo Ledarskap AB levererar kundanpassade och högkvalitativa utbildningar och utvecklingsinsatser främst inom den kommunala sektorn. Ett nära och förtroendefyllt samarbete mellan kunden och företaget ger möjlighet att efter dialog skräddarsy varje insats efter kundens behov. Lyhördhet i dialogen, tydlighet i budskapet och förtroende i enskilda samtal är våra honnörsord.

Utbildningarna och utvecklingsinsatserna skall bygga på beprövad erfarenhet och stödjas av modern forskning. Men vi skall också ständigt uppmuntra deltagarna att våga utmana och förändra.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Skolkompaniets och Micajo Ledarskap är verksamma över hela landet men har främst fokus på arbete i södra Sverige.

Vi genomför främst verksamhetsanpassade utbildningar och verksamhetsanpassade utvecklingsinsatser. Insatserna skräddarsys efter uppdragsgivarens önskemål. Skolkompaniet arbetar främst inom skola och förskola medan Micajo ledarskap arbetar med övrig verksamhet inom kommunal förvaltning.

Vi genomför föreläsningar inom flera olika områden för både större och mindre grupper.

Vi arbetar med arbetsmiljöinsatser och teamutveckling för ledningsorganisationer och grupper. I detta ingår också möjlighet till enskild handledning inom flera områden.

KONSULTER

Anställda

  • Urban Hansson

Urban Hansson har lång erfarenhet av ledarutveckling, utbildning och förändringsarbete.

Urban var officer 1976 – 2000 och  var chef för Försvarsmaktens personalutvecklings- och arbetsmiljösektion under åren 1991-1994. Urban var 1995-2000 linjechef vid Försvarshögskolan och ansvarig för att modernisera den högre militära chefsutbildningen. I ansvaret låg också att vara chef för stabsprogrammet (1-årig stabsutbildning med ca 250 studerande officerare och 10 ledarutvecklare) samt chefprogrammet (2-årig chefsutbildning med ca 250 studerande officerare varav flera utländska och 12 ledarutvecklare)

2000 valde Urban att lämna Försvaret och startade Skolkompaniet. Sedan dess har Urban varit VD för Skolkompaniet och dess grenar. Sedan starten har Urban levererat med än 2500 konsultdagar i olika projekt och utbildningar. Bland dessa uppdrag har varit att vara inspektör för både Skolverket och Högskolverket. Urban har arbetat i mer än 60 kommuner med bland annat utbildning av medarbetare, lagledarutbildning, ledarutbildningar för chefer, ledningsgruppsutveckling, utbildning för kommunledning och politiker samt olika organisationsutredningar.

Urban har åtta års utbildning inom Försvaret inklusive chefsutbildning och har lång personlig chefserfarenhet från olika nivåer. Urban har utbildning i förändringsledning, är utbildad IIP-konsult, är licensierad MBTI användare samt har gått utbildningen NLP för konsulter.

  • Josefine Henriksson

Josefine Henriksson är utbildad lärare för yngre åldrar (0-11) år med inriktning mot matematik/naturvetenskap. Hon arbetade som förskollärare på förskolor inom Halmstad kommun mellan åren 2008-2018, två av dessa förskolor var hon även med att starta upp från grunden.

Hösten 2017 drabbades Josefine av utmattningssyndrom och valde efter 6

månaders sjukskrivning att avsluta sin tjänst i Halmstads kommun. Våren 2018 valde hon att omskola sig och påbörjade en utbildning till att bli diplomerad högkänslighetsterapeut. Utbildningen avslutades i april 2019 och hon är nu en av de första högkänslighetsterapeuterna i Sverige.

Under 2019 har hon bl.a. föreläst i förskola och skola om högkänsliga barn, haft utbildning för förskolechefer, föreläst om högkänslighet och stress på stadsbiblioteket i Halmstad samt haft ett flertal privata högkänsliga klienter i samtalsterapi.

Josefine och Caroline har under våren 2019 tillsammans haft en kurs i stresshantering för högkänsliga. Utbildningen blev mycket uppskattad och en ny kursomgång startar hösten 2019.

  • Caroline Svensson

Caroline Svensson är utbildad gymnasielärare i engelska och psykologi med specialinriktning mot specialpedagogik.

Hon arbetade år 2008 till 2010 som specialpedagog i Hylte kommun (åk F-9), 2010-2016 som specialpedagog på Östergårdsskolan i Halmstad (åk 6-9) och 2016-2017 som specialpedagog på Brearedskolan i Simlångsdalen (åk F-6).

2015 drabbades hon av utmattningssyndrom efter en tid av svår sjukdom. För att ta vara på de kunskaper och erfarenheter hon fått av detta, valde Caroline att 2017 utbilda sig till Stresspedagog med kbt-inriktning på Sverigehälsan i Malmö. Våren 2018 sade hon upp sin fasta tjänst i Halmstad kommun för att starta sitt eget företag Hållbar Hälsa Stresshantering och samarbeta med Micajo Ledarskap AB.

Under 2018-19 har Caroline haft utbildningar i stresshanteringar för chefer och blivande chefer i flera kommuner. Hon har haft ett flertal föreläsningar i ämnet stresshantering, mindfulness och mental träning, både för privatpersoner och företag/föreningar.  Hon har även föreläst för elever på gymnasiet, både i Halmstad och Karlskrona samt har ett avtal med Samordningsförbundet i Halmstad gällande halvdagsutbildningar /workshops i stresshantering och mental träning för rehabiliteringsgrupper.

Caroline har också haft ett stort antal coachande samtal med personer i behov av att hantera sin stress eller utmattningssyndrom, ofta i kombination med avstressande massage, på hennes kontor i Halmstad.

Hon driver i samarbete med företaget Vinnalt Event, med säte i Vinnalt utanför Simlångsdalen, ett projekt i syfte att skapa grön rehabilitering för elever med stor problematisk frånvaro.

  • Christina Hansson

Christina Hansson är sjuksköterska och barnmorska som främst arbetar med administrativa uppgifter. Hon är även delaktig i utformning av insatser som hanterar välmående och friskvård.

Nätverkskonsulter

  • Daniel Svensson

Daniel Svensson är utbildad gymnasielärare som idag arbetar som försäljningsansvarig i ett kommunalt bolag.

Daniel är fantastiskt duktig på att utveckla sina grupper till effektiva team och bidrar med praktiska råd och erfarenheter. Han är sedan 2019 utbildad UL handledare (utvecklande ledarskap) och vi samarbetar med honom i de fall då någon av våra kontaketer önskar skicka personal på UL utbildning.

  • Björn Spångberg

Björn Spångberg är utbildad teknisk officer som idag arbetar som teknisk konsult inom FMV. Björn är legitimerad och erfaren UGL handledare. Han är också licensierad användare av JTI och utbildad IMGD handledare inklusive GDQ.

Björn har tidigare aktivt arbetet inom Skolkompaniet och MICAJO med ledarutbildning och ledarskap i klassrummet.

SAMARBETSPARTNERS

Fibbla Kompetens AB

Bernt Friberg inom Fibbla Kompetens AB har under flera år arbetat för Skolkompaniet med skolutveckling, verksamhetsanalys av skolor och ledarskap i klassrummet. Under dessa uppdrag har han coachat lärare i flera hundra lektioner.

Bernt har lång erfarenhet av att vara rektor i Alvesta och Vetlanda kommuner. Han har hela tiden drivit skolutveckling på vetenskaplig grund och föreläst i stor utsträckning. Hans skolor har haft besök från stora delar av landet där de studerat de olika processer som Bernt drivit.

Bernt har arbetat med Grundskoletidningen som en del i redaktionen. 

fibblakompetens@outlook.com

Bravo Lessons

Företaget är startat av Mats Rosenkvist som grundade lärplattformen och företaget InfoMentor. Mats har passion och brinner sedan 1995 för skolutvecklingsfrågor. Han har sedan dess arbetat med skolutveckling och med IT-lösningar för skolan i både Sverige och internationellt. Under de senaste tio åren har Mats tillsammans med kollegor haft många uppdrag som sträckt sig över hela eller flera läsår.

Skolkompaniet utvecklar tillsammans med BravoLessons lärares undervisningsskicklighet genom att bland annat använda BravoLessons system för uppföljning av undervisningen och undervisningens resultat

info@bravolessons.se

Successful Schools

Skolkompaniet samarbetar med Successful Schools avseende pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete.

info@successfulschools.se

Urban Hansson VD

Telefon 070 390 12 31

urban.hansson@skolkompaniet.se

Josefine Henriksson

Telefon 073 623 26 84

Caroline Svensson

070 318 60 51

Tala gärna in ett meddelande om vi inte svarar så återkommer vi så snart vi kan.

Istället för att rada upp de flera hundra skolor, förskolor och kommuner vi arbetat med inom Skolkompaniets verksamhet erbjuder vi oss att lämna aktuella referenser inom de områden ni är intresserade av. Samma sak gäller de områden där Micajo Ledarskap AB är verksamma