VAD ÄR HÖGKÄNSLIGHET

Högkänslighet är ett medfött, ärftligt personlighetsdrag som ca 15 – 20% av befolkningen anses ha. Personlighetsdraget är lika fördelat mellan män och kvinnor och ca 70% av de som är högkänsliga är introverta, medan ca 30% är extroverta.

Högkänslighet innebär ett mer mottagligt känsligare nervsystem, starkare spegelneuroner och högre aktivitet i de delar av hjärnan som associeras med djup bearbetning.

Högkänslighet kallas vetenskapligt för ”sensorisk bearbetningskänslighet”, vilket handlar om att vår hjärna tar in och bearbetar information genom våra sinnen på ett väldigt djupt plan.

Högkänslighet baseras på följande 4 grundläggande aspekter (alla måste finnas med för att påvisa att det handlar om detta personlighetsdrag)

D- Djup bearbetning av intryck. En högkänslig person observerar, iakttar och reflekterar innan de agerar och bearbetar på så vis allting mycket mer än andra icke-högkänsliga. Detta gör att det kan ta längre tid att vänja sig vid nya miljöer/personer samt att det kan vara svårt för en högkänslig person att ta snabba beslut.

O- ökad risk för överstimulering. Genom att högkänsliga tar in väldigt mycket intryck och stimuli och bearbetar dessa djupare än andra människor så blir de snabbare trötta och är också därmed känsligare för stress och överstimulering. Även stress och social stimulans utan tillräcklig återhämtning och vila påverkar risken för överstimulering.

E- Hög empatisk förmåga och emotionell mottaglighet. Emotionell mottaglighet innebär att man påverkas och styrs mycket av starka känslor i olika situationer, såväl positiva som negativa. Detta hänger också mycket ihop med den djupa bearbetningen eftersom känslor talar om för oss vad som är viktigt att uppmärksamma och lägga på minnet.

S- Känslighet för subtila stimuli. Högkänsliga personer lägger märke till mycket sådant som går andra obemärkt förbi, såsom tonfall, blickar, dofter, små detaljer i miljön eller liknande. Detta handlar inte om mer utvecklade sinnen utan om att sinnesinformationen behandlas mer noggrant pga den djupa bearbetningen. Känsligheten för det subtila gör också att högkänsliga uppfattar och gläds innerligt åt små saker, som en härlig doft eller vacker musik.

För- och nackdelar med att vara högkänslig

Högkänsliga personer är ofta väldigt empatiska, samvetsgranna och lyhörda. De är ofta bra på att avläsa hur andra mår och har lätt för att etablera djupa kontakter med andra människor. Dessutom är de ofta bra på att se vad som behövs göras för att skapa balans och harmoni i en miljö eller i ett socialt sammanhang och tar ofta väl genomtänkta beslut.

Högkänsliga personer är ofta väldigt högpresterande och ställer höga krav på sig själva. Att sätta gränser (för sig själv och andra) är ofta något som högkänsliga personer har väldigt svårt för. Samma gäller förmågan att prestera under stress eller observation av andra. I och med de starkare spegelneuronerna så tar högkänsliga in och påverkas väldigt mycket av hur andra människor mår. Så mycket att det ibland kan vara svårt att veta vad som är ens eget och vad som kommer från någon annan.

Gå gärna in och läs mer på Josefines sidor på Instagram och Facebook

Instagram: @tankar_om_hogkanslighet

Facebook: facebook.com/tankaromhogkanslighet

www.hspforeningen.se  kan du göra ett självtest för att se om du är högkänslig genom att besvara 23 frågor.

 

HÖGKÄNSLIGA BART I FÖRSKOLAN

Kännetecken för högkänsliga barn är bl.a. att de:

•kan uppfattas som lite tröga i starten och avvaktande i nya situationer och bekantskaper
•har svårt att hantera stora förändringar
•ofta är känsliga för smärta och uppmärksamma på kroppsliga obehag
•lätt blir överstimulerade av för mycket intryck
•har många och starka känslor

Högkänsliga barn brukar kallas för Orkidébarn eftersom de precis som orkidéer så är de extra känsliga för miljö, omtanke och omvårdnad och det har en avgörande betydelse för hur de utvecklas och blommar ut under livet.

Högkänsliga barn som växer upp i en miljö där de känner sig uppskattade och förstådda och där de har en bra balans mellan stimulans och återhämtning har väldigt goda förutsättningar för att leva ett bra och lyckligt liv. De tenderar då t.o.m. att vara friskare och lyckligare än andra icke-högkänsliga barn. Högkänsliga barn är mer benägna än andra att dra fördel av stödinsatser, förebyggande arbete, beröm, uppmuntran etc, så kallad fördelskänslighet.

Växer högkänsliga barn däremot upp i stressade och dysfunktionella miljöer där deras hotsystem ofta kopplas på och de drabbas av en inre stress under lång tid så riskerar de genom livet att i högre utsträckning drabbas av sjukdomar, oro, depression etc.

Vi behöver fundera på hur vi möter de högkänsliga barnen i dagens förskola och skola. Stora barngrupper/klasser, högt tempo, stressade pedagoger, många intryck och stimuli, ny personal och många vikarier är sådant som i hög grad stressar dessa barn. En del av detta kan du som arbetar i förskolan påverka, annat ligger på en politisk nivå att fatta beslut om.

Vi erbjuder en workshop med personalen på din förskola där vi ger er mer kunskap om högkänslighet och högkänsliga barn i synnerhet. Vad påverkar barnen positivt respektive negativt? Hur kan ni som personal skapa rutiner och strukturer som hjälper de högkänsliga barnen? Hur kan du som medarbetare i förskolan förhålla dig för att hjälpa de högkänsliga barnen och därmed också dig själv? Vinsten för barnen är tydlig men vinsten är minst lika stor för er som arbetar i förskolan. Mindre problem vid lämning/hämtning, färre utbrott beroende på överstimulering och en lugnare miljö på avdelningen. Dessutom kan ni hjälpa många föräldrar att bättre förstå sina barn.

Josefine har lång erfarenhet av arbete i barnavdelning och har själv ett högkänsligt barn som nyss slutat förskolan. Hon har massor av råd och tips att dela med sig av

 

 

 

HÖGKÄNSLIGA ELEVER I SKOLAN

Högkänsliga elever är ofta högpresterande, alerta, observanta, snabba på att förstå vad de vuxna menar, nyfikna och självmotiverande. Samtidigt har de lätt att tappa självförtroendet och vill ogärna göra fel.

Utmaningar för högkänsliga elever i skolan är att de lätt blir överstimulerade av förändringar, byten av aktiviteter, tidspress och konkurrens. De lägger också märke till subtila förändringar och påverkas mycket av hur andra mår, vilket kan ta mycket tankekraft och energi från skolarbetet. Vidare tar de lätt illa vid sig av hårda tillrättavisningar och kollektiva bestraffningar och påverkas mycket av stress och det sociala klimatet. Allt detta spelar givetvis in på hur eleverna trivs och presterar i skolan. Kanske beror det ökande antalet ”hemmasittare” och deprimerade elever till del på att en del av dem är högkänsliga och att de inte möts av förståelse för detta i skolan?

Om stimulansen för de högkänsliga eleverna ligger på en lagom nivå så är de ofta väldigt kreativa, empatiska och klarsynta, medan om det däremot blir för många intryck och barnet blir överstimulerat så kan det reagera med kraftiga känsloutbrott.

Du som arbetar i en klass ser säkert redan inre bilder av olika elever du mött. Under de lektioner vi följer kan vi ofta ganska lätt identifiera flera högkänsliga elever i klassen.

Vi erbjuder en utbildning för alla er som arbetar i klassrum från förskoleklass till gymnasiet som ökar din kunskap och förståelse för de högkänsliga eleverna och som ger dig praktiska tips och verktyg på hur du kan arbeta på ett mer integrerande sätt.

Under utbildningen ger Josefine kunskap om högkänslighet och högkänsliga elever medan Urban ger tips och tankar på hur du praktiskt kan arbeta i klassrummet. Utbildningen ger dig möjlighet att skapa ökad studiero i klassrummet och eleverna möjlighet att nå högre måluppfyllelse och en möjlighet att känna sig mindre stressade eller utsatta.

 

HUR LEDER DU PERSONAL SOM ÄR HÖGKÄNSLIGA?

Frihet under ansvar är ofta en god paroll gällande arbete för högkänsliga. Att kunna påverka arbetstempo, arbetsbelastning, arbetsmiljö och vilken sorts stimuli man har omkring sig är väldigt viktiga för hur en högkänslig person trivs i sitt arbete.

Faktorer som hög ljudnivå, många sociala kontakter, hektiska, stressiga och monotona arbetsplatser, arbetsplatser där det ofta är ”kniven mot strupen”-situationer, tidstress och många sociala möten utan pauser kan vara jobbiga att hantera. Chefer som (medvetet/omedvetet) använder härskartekniker kan mycket snabbt knäcka en högkänslig medarbetare.

Högkänsliga personer i rätt miljö är högpresterande, lojala, fokuserade och ytterst ansvarstagande. En duktig chef/ledare som ledare med ett anpassat ledarskap kan inte få bättre medarbetare.

Samtidigt är det viktigt att veta att återhämtning är särskilt viktigt för en högkänslig person oavsett vilket yrke man har.

Vi erbjuder föreläsning eller workshop som ger dig som chef en ovärderlig kunskap i hur du får ut mesta möjliga av din medarbetare och då inte minst av dina mest hängivna högkänsliga medarbetare.

I föreläsningen/workshopen deltar både Josefine och Urban och deras unika erfarenheter av högkänslighet och ledarskap gör att du garanterat går ifrån föreläsningen med ökad insikt, ökad kunskap och bättre verktyg för att dagen efter kunna bli en ännu bättre chef/ledare.

 

HÖGKÄNSLIG OCH CHEF

Högkänsliga personer är ofta bra chefer. Deras lyhördhet, empatiska förmåga och inkännande gör att de sätter medarbetarna i centrum. De har god förmåga att lyssna och ta in signaler om hur medarbetarna mår och hur arbetsklimatet är på arbetsplatsen. De är också pga. sin förmåga till djup bearbetning ofta bra på att ta väl avvägda och långsiktigt hållbara beslut.

Men den högkänslige chefen sliter också hårt på sig själv. Det gäller för chefen att bli medveten om behovet av återhämtning och att hitta verktyg som gör att chefen håller över tiden.

I en workshop erbjuder vi dig möjligheten att öka din kunskap som chef/ledare om högkänslighet, insikt i det egna beteendet och kunskap om effektiva verktyg för högkänsliga personer i chefsroll. Möjlighet finns också att under en serie workshops få träna dessa verktyg i kombination med utbildning i personlig stresshantering.

 

FÖRELÄSNINGAR I SYFTE ATT ÖKA KUNSKAPEN I SAMHÄLLET OM HÖGKÄNSLIGHET

Högkänslighet finns hos ca 20 % av befolkningen. Alltså är ca 80% inte högkänsliga och det är de som sätter störst normen för hur man ”ska” vara.

Många högkänsliga personer gör allt för att passa in och anpassa sig efter den rådande kulturen. Detta leder inte sällan till stress och utmattning eftersom den högkänslige förbiser sina egna egentliga behov och begränsningar.

Faktorer som stresstålighet, att vara utåtriktad, effektiv och prioritera kvantitet och vinst är högt värderade i dagens samhälle. Däremot är förmågor som de högkänsliga besitter som reflekterande, försiktigt beslutsfattande och att prioritera långsiktiga konsekvenser oftast inte lika högt värderade.

Personer som inte själva är högkänsliga och som inte är bekanta med begreppet högkänslighet känner sig ofta vilsna i relationen med högkänsliga personer. De förstår inte reaktionerna, kan inte läsa signalerna och vet inte hur de bäst kan stötta sin partner/vän/kollega.

Under dessa föreläsningar får du en inblick i hur det är att vara högkänslig, vilka styrkor och utmaningar det för med sig och hur vi bättre kan ta tillvara högkänsliga personers egenskaper och styrkor i samhället.

Föreläsningen genomförs som ren föreläsning eller som en workshop där deltagarna ges möjlighet att genomföra tester och pröva olika verktyg. Omfattning 2-3 timmar

 

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR SOM BJUDER IN HÖGKÄNSLIGA PERSONER ATT LÄRA SIG MER OM SIN HÖGKÄNSLIGHET 

Första steget i att må bra och trivas i sin högkänslighet är att lära sig mer om personlighetsdraget och hur det påverkar en.

Under föreläsningen får du en djupare kunskap om vad högkänslighet är, vilka fördelar och utmaningar det ofta för med sig och hur du/ni kan hantera din/er högkänslighet så att du/ni snarare ser den som en styrka än en nackdel.

Föreläsningen genomförs som ren föreläsning eller som en workshop där deltagarna ges möjlighet att genomföra tester och pröva olika verktyg. Omfattning 2-3 timmar

Enskild samtalsterapi för högkänsliga

Vägledningssamtal via telefon för dig som längtar efter att kunna vara ditt ”bästa jag”, inte trots din högkänslighet utan på grund av din högkänslighet.

Genom samtalen får du personlig vägledning och tips på ”verktyg” att använda dig av för att lättare navigera i livet som högkänslig. Genom att ställa reflekterande frågor vägleder Josefine dig till att bli mer medveten i ditt liv.

De som tidigare genomfört liknande samtal ger alla samma svar:

  • Jag förstår mig själv bättre nu
  • Jag tycker mer om mig själv nu
  • Jag förstår mer hur jag kan hantera mig högkänslighet för att undvika fallgropar