Ledarskapsutbildning

Målgrupp
Chefer och ledare på alla nivåer

Syfte
Ge chefer och ledare mer kunskap och praktiska verktyg så att de kan utveckla sitt eget ledarskap och sin organisation.

Genomförande
Vi arbetar med en nära koppling till ordinarie arbetsuppgifter för att ge deltagarna kunskap, verktyg, förhållningssätt så att de kan utveckla sitt ledarskap till önskad nivå.

Utbildningen genomförs processinriktat och med stöd av UBL.

Utbildningen bygger på hur ledaren utvecklar effektiva team. Vi tar upp de olika momenten som ledaren måste kunna och övar de färdigheter som krävs för att ledaren skall kunna anpassa sitt ledarskap efter arbetsplatsens behov och uppgiftens krav.

I utbildningen ingår bland annat följande moment:
- Chefskap och ledarskap
- Teorier kring gruppers utveckling mot effektiva team
- Ledarens kommunikation
- Konflikthantering
- Framtagning av normer på arbetsplatsen
- Feedback som arbetsverktyg
- Konsekvensbaserat ledarskap
- Utvecklande ledarskap
- Uppgift i balans. Analys av uppgiftens krav och förutsättningar
- Mötesteknik
- Beslutsfattningsmetoder och rutiner kring effektiv beslutsfattning
- Arbetsmiljö – en chefsfråga
- Stress och arbetsbelastning – en fråga om struktur
- Arbetsledning och delegation
- Rutiner som arbetsverktyg

Utbildningen ges idag endast som upphandlad kurs. Kursen kan omfatta från 2-6 dagar beroende på deltagarnas förkunskapsnivå och uppdragsgivarens prioriteringar. Kursen anpassas efter uppdragsgivarens önskemål.

Kursen kommer senare att även anordnas som öppen kurs. Den kursen kommer preliminärt att omfatta fyra dagar. Mer information kommer på hemsidan under hösten 2012.

Genomförd verksamhet (urval)
Transcendent Group 2012
Karlshamns kommun
Ronneby kommun
Lunds kommun