Kurs “Ledarskap i klassrummet”

Kursen ges som öppen kurs eller som upphandlad kurs

Målgrupp
Samtliga som arbetar med elever i klassrumsmiljö eller med pedagogiskt ledarskap.

Syfte
Syftet med kursen är att ge pedagoger och rektorer en ökad kunskap om direkt ledarskap och en ökad förmåga att leda arbetet i klassrummet. Vi ger verktyg som kan leda till högre måluppfyllelse för eleverna, mindre stress för pedagogerna samt en ökad förmåga att inom arbetslag och ämneslag gemensamt utveckla ett positiv ledarskap.

Genomförande
Kursen bygger på upplevelsebaserat lärande där vi blandar teori med praktiska övningar, tillämpningsmoment och fallstudier. Tillämpningsmomenten knyter direkt an till deltagarnas ordinarie arbetsuppgifter.

Dag 1 och 2 (kurstillfälle I)
- MBTI personlighetsinventering
- Grunder i ledarskap.
- Olika sätt att leda: Utvecklande ledarskap (UL), Konsekvensstyrt ledarskap och -Situationsanpassat ledarskap.
- Medveten och omedveten kommunikation.
- Feedback som arbetsverktyg.

Dag 3 och 4 (Kurstillfälle II)
- Hur du som pedagog bidrar till att skapa en positiv kultur i klassrummet.
- Rutiner, spelregler och struktur.
- Gruppers utveckling och olika behov av ledning.
- Konflikthantering och konfliktkunskap.
- Samarbete inom arbetslagen kring ledarskap
- Uppföljning och utvärdering av det egna ledarskapet.

Kursen består av fyra dagar uppdelade på två kurstillfällen med två kursdagar vardera.
Skilda kurser för personal verksam inom F-6 respektive 7-9/gymnasiet.