Läsårsstarten

Läsårsstarten – nyckel till studiero och goda resultat

Målgrupp
Lärare och rektorer i grundskolan och gymnasiet.

Syfte
Syftet med kursen är att ge mentorer, pedagoger och rektorer en ökad insikt i hur man skapar en god kultur i klassrummet. Vi vill ge pedagogerna verktyg att använda tillsammans med eleverna under de första veckorna på läsåret. Målet är att genom en god klassrumskultur skapa studiero, samarbete och lust att lära, vilket i sin tur leder till högre måluppfyllelse för eleverna.

Genomförande
Kursen består av två dagar antingen samlat eller uppdelat på två kurstillfällen med några veckors mellanrum. Skilda kurser för personal verksam inom F-6 respektive 7-9/gymnasiet eftersträvas.

Kursen bygger på upplevelsebaserat lärande där vi blandar teori med praktiska övningar, tillämpningsmoment och fallstudier. Tillämpningsmomenten knyter direkt an till deltagarnas ordinarie arbetsuppgifter.

Dag 1 och 2 En positiv start på läsåret
Första veckan är årets viktigaste! Men hur gör man för att nå goda och bestående resultat?- Från grupp till team. Vilka steg går klassen igenom och vad påverkar dess utveckling på vägen mot att bli ett effektivt team?

- Mentorns respektive ämneslärarens roll och ansvar före läsårsstart och under den första veckan av läsåret.
- Basgrupper som verktyg i klassen.
- Gemensamma spelregler, positiv feedback och genomtänkt konflikthantering.
- Praktiska övningar som utvecklar klassen och planering inför den egna läsårsstarten.
- Hur överlever vi när klassen kommer in i stadiet ”Opposition och konflikt”?
- Tankar och tips kring hur man får eleverna att ta ett ökat ansvar och genom det minska den egna stressen?
- Exempel på övningar som hjälper klassen att bibehålla en positiv och kreativ kultur.

Kursen ges som öppen kurs eller som upphandlad kurs. Mer information kommer senare på hemsidan