Klassrumscoach

Klassrumscoach med seminarier

Målgrupp
Vi riktar oss till grundskolor och gymnasier.
Skolor som vill utveckla pedagogernas ledarskap utifrån en insikt att det både ökar elevernas måluppfyllelse men också minskar pedagogernas arbetsbelastning.
Skolor som upplever oro på skolan, problem med vissa klasser eller en orimligt hög arbetsbelastning för personalen.
Skolor där enstaka pedagoger behöver hjälp ett utveckla sitt ledarskap och sin förmåga att skapa struktur i klassrummen.

Syfte
Syftet med coachningen är att pedagogen skall få besök i klassrummet av någon som enbart är där för att stötta pedagogen. Den feedback som ges är personlig och förs inte vidare till rektor eller övriga i arbetslaget (om inte den enskilde bestämt annat).

Under besöket i klassrummet tittar vi på rutiner, hur normer följs upp, verbal och ickeverbal kommunikation, hur pedagogen arbetar för att stötta enskilda elevers arbete, konflikthantering och hur tydlig pedagogen är i ledningen av klassen.

Genomförande
Helst vill vi starta med en gemensam inspirationsföreläsning kring ledarskapet i och utanför klassrummen och hur man skapar god klassrumskultur. Tid ca 3-4 timmar inkluderande tid för diskussioner och dialog.

Varje pedagog besöks två gånger under en hel lektion (i undantagsfall endast en lektion). Under besöket är konsulten en passiv betraktare. Direkt efter lektionen får pedagogen feedback och tips i en öppen dialog mellan pedagogen och konsulten. Om pedagogen så önskar får han/hon senare en skiftlig sammanställning av de tips som ges muntligt (fortsätt med, gör mer av, gör mindre av samt pröva gärna om du vill).

Efter klassrumsbesöken avslutas dagen med ett miniseminarie (1,5 – 2 timmar) kring ett utvalt område med hela arbetslaget eller hela skolans personal (mindre skolor).

Referenser:

Innanbäckens skola i Kalix (2012): Rektor Mervi Höglin
Lindöenheten i Norrköping (2010-12): Rektor Caroline Strid
Stagneliusskolan (gy) i Kalmar (2012): Rektor Bengt Larsson
Rågsvedsskolan i Stockholm(2011-12) : Rektor Ingalill Hägglund