Skolutveckling

Målgrupp
Chefer och personal på grundskola, förskola eller gymnasieskola som har behov av hjälp för att komma vidare i sin utveckling.

Syfte
Ge hjälp till självhjälp så att skolan sedan med egna resurser kan fortsätta sitt utvecklingsarbete.

Genomförande
Vi anpassar insatserna helt efter skolan behov. Det kan innebära att vi börjar med att göra en nulägesanalys för att fånga styrkor och svagheter. Vi lyfter också fram de hot mot utvecklingen som vi kan se och de möjligheter till utveckling som vi kan se. Oftast innebär nulägesanalysen intervjuer med samtliga arbetslag och chefer.

Efter nulägesanalysen hjälper vi skolan att ta fram vision och mål för sin utveckling.

Steg tre är oftast att vi stöttar vid framtagning av en handlingsplan med fördelning av uppgifter, resurser, tidsplan, uppföljningstillfällen mm.

Vid behov genomför vi utbildningsinsatser för att höja personalens kompetens i nyckelområden och ofta genomför vi MBTI för att hjälpa skolan att ta vara på allas kompetens under utvecklingsarbetet.

Vi är väldigt noga med att inte arbeta med dolda agenda eller skendemokrati. Nyckelorden för lyckade skolutvecklingar är delaktighet, förtroende, öppenhet men också mod att pröva nytt.

Vår roll skall vara att stödja skolan. Vi fattar inga beslut och vill inte ha någon huvudroll. Däremot är vi inte rädda för att hjälpa till med att lösa de konflikter som lätt uppstår under utvecklingsarbete.

Genomförd verksamhet 2011-12

Killebäcksskolan Lund (2011)

Österslättskolan Karlshamn (2012)