Ledningsgruppsutveckling

Målgrupp
Ledningsgrupper på olika nivåer i offentlig verksamhet och i näringslivet

Syfte
Effektivisera ledningsgruppens arbete och skapa förutsättningar för hög kvalitet i beslutsunderlag.
Förbättra samarbetet genom goda rutiner, ökat engagemang och att hela ledningsgruppens kompetens används på bästa sätt.

Genomförande
Genomförandet anpassas helt enligt uppdragsgivarens önskemål.

Oftast innebär det följande delar:

- Tydliggörande av ledningsgruppens uppgift och förväntningarna på ledningsgruppens arbete.
- MBTI personlighetsanalys. MBTI blir basen för att bättre lära känna varandra och på så sätt bättre kunna utnyttja olikheten som verktyg i arbetet.
- Arbete med att ta fram gemensamma normer för samarbetet, gemensam bas för konflikthantering och en gemensam syn på hur feedback skall användas för att utveckla gruppen.
- Utveckling av mötesrutiner, beslutsrutiner, delegation och uppföljning av verksamhet.

Genomförda uppdrag 2010-12
Samtliga ledningsgrupper i Kristianstads kommuns utbildningsförvaltning 2010
Karlshamns kommuns ledningsgrupp 2010-11

Pågående uppdrag
Transcendent Group AB
Kommunledningsgruppen i Ystads kommun
Ledningsgruppen inom Södra Sandby skolområde i Lunds kommun