Pedagogiskt ledarskap

Målgrupp
Rektorer, förskolechefer och personal inom utbildningsförvaltningen ledning

Syfte
Kursen syftar till att ge er rektorer och förskolechefer större kunskap och möjlighet att stötta pedagogerna i deras arbete med eleverna i klassrummen. Rätt utfört kommer elever få en bättre måluppfyllelse, lärarna få en lugnare arbetssituation och cheferna skapar en stabil grund för det pedagogiska ledarskapet.

Genomförande
Utbildningsdagarna genomförs med stort inslag av delaktighet från deltagarna och med målsättningen att alla skall lämna kursen med verktyg för att kunna gå ut och stötta lärarna i klassrummen.

Nedanstående är ett förslag på upplägg av en utbildning för rektorer inom en kommun. Gruppen kan vara upp till ca 20 personer

Dag 1
- Redovisning av tidigare erfarenheter från besök i klassrummen
- Hur skapas en bra klassrumskultur?
- Rutiner, struktur och regler i klassrummet
- Samarbete i klassrummet lärare/elev och elev/elev
- Betydelsen av tydlig kommunikation

Dag 2
- Konsekvensbaserat ledarskap OBM
- Utvecklande ledarskap
- Konflikthantering
- Klassrumsbesöket – lärarens belöning och ett unikt lärtillfälle
- Tid för reflektion